Thẻ lưu trữ: landing page vs pop up

Pop up có tạo chuyển đổi trên landing page?

Có thể bạn truy cập vào website hay một landing page quảng cáo và sau...